ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

19. 04. 2017

Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права, конкуренције и антикорупције

Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права, конкуренције и антикорупције

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су, у оквиру пројектне подршке UNDP-а, као и техничке подршке TAIEX-a, 19.,20. и 21.04. 2017 ...

детаљније

06. 04. 2017

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да у наредном периоду, оквирно од 06.04. до 13.04.2017. године, постоји могућност привременог прекида телекомуникационог и интернет саобраћаја, због пресељења ...

детаљније

09. 11. 2016

Три институције потписале меморандум о сарадњи

Три институције потписале меморандум о сарадњи

Агенција за борбу против корупције, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки и Комисија за заштиту конкуренције потписали су Споразум о сарадњи. Споразум ...

детаљније

07. 09. 2016

"Округли сто о нерегуларностима у области заштите права у поступцима јавних набавки"  и  "Радионица са Удружењем професионалаца у јавним набавкама"

"Округли сто о нерегуларностима у области заштите права у поступцима јавних набавки" и "Радионица са Удружењем професионалаца у јавним набавкама"

У оквиру "Twinning Light" пројекта Европске уније, "Јачање заштите права у поступцима јавних набавки у Србији", у Београду 7. септембра 2016. године, одржан је регионални ...

детаљније

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење