ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

19. 04. 2017

Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права, конкуренције и антикорупције

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су, у оквиру пројектне подршке UNDP-а, као и техничке подршке TAIEX-a, 19.,20. и 21.04. 2017. године, посетили Државну ревизијску комисији, надлежну за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Словeнији, Јавну агенцију за заштиту конкуренције и Комисију за борбу против корупције.

На састанку у Државној ревизијској комисији разматрана су правна питања од значаја за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Србији и Републици Словенији. Нагласак у разговорима био је на упоредној пракси у вези доношења одлука у области заштите права, усклађивању са директивама ЕУ у области јавних набавки, новим прописима у овој области, као и улози Европског суда правде у креирању права Европске уније у области јавних набавки.

На састанку у Јавној агенцији за заштиту конкуренције разматрана су питања од заједничког интереса за области заштите конкуренције и јавних набавки, а пре свега сегмент који се односи на намештање понуда у поступку јавне набавке (тзв."bid-rigging), као и питања начина продубљивања постојеће сарадње тела надлежних за заштиту права и тела надлежних за заштиту конкуренције, како на националном тако и на регионалном нивоу.

На састанку у Koмисији за борбу против корупције било је речи о антикорупцијској политици у области јавних набавки, затим о питањима која се односе на конфликт интереса у области јавних набавки, као и о словеначким и европским праксама у сегменту откривања коруптивних активности у поступцима јавних набавки. Посебан акценат колеге из Словеније ставиле су на питање постојања конфликта интереса приликом набавке медицинских производа.

 

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење