ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Компонента 1

У оквиру пројектног резултата који се односи на усклађивање процедуре управљања предметима Републичке комисије са добром правном праксом спроведене су следеће активности:

  • Ангажован је стручњак за управљање базама података који је спровео функционалну анализу система управљања подацима и развио аналитички оквир за унапређење извештавања. Основни циљ активности је унапређење система за управљање предметима, кроз механизме обраде кванитативних и квалитативних података, укључујући базе података,  аутоматско извештавањe, претрагу докумената и електронско достављање информација корисницима (период: мај-септембар 2014. године);
  • Ангажована су 3 консултанта/стручњака из Србије  ради in-house обуке за запослене у циљу побољшања ефективности и продуктивности рада запослених. Активности домаћих стручњака, које су се  превасходно односиле на:

-побољшање начина обраде захтева за заштиту права (1 стручњак)

-посебна овлашћења Републичке комисије, укључујући  новчано кажњавање (1 стручњак)

-праћење спровођења одлука Републичке комисије и спречавање злоупотребе захтева за заштиту права (1 стручњак);

Наведене активности укључивале су и израду анализа и препорука за унапређење рада Републичке комисије (период: август-децембар 2014. године).

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење