ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Компонента 3

У оквиру пројектног резултата који се односи на потписивање Меморандума о сарадњи између Републичке комисије и сродних државних органа у региону и редовну размену добрих пракси спроведене су следеће активности:

  • Подршка Републичкој комисији у првој половини 2014. године, у вези учешћа у Приступним преговорима са ЕУ у оквиру Поглавља 5: јавне набавке; пројекат је финансирао учешће једног броја чланова делегације Републичке комисије на  „експланаторном“ и „билатералном“ скринингу, који су одржани 21.марта и 13. маја 2014. године у Бриселу;
  • Делегација  Републичке комисије посетила је (уз додатну подршку програма ТАЕКС Европске Уније) државне органе Републике Словеније надлежне за област јавних набавки (период: 3-5. фебруар 2014. године);
  • У Београду је одржана регионална стручна конференција уз учешће представника сродних државних органа из Републике Словеније и Републике Хрватске, у циљу размене добре правне праксе и стручних мишљења о карактеристичним правним питањима у области заштите права у јавним набавкама, током које потписан Меморандум о сарадњи између Државне комисије за контролу поступака јавних набавки Републике Хрватске, Државне ревизијске комисије за ревизију поступака јавних набавки Републике Словеније и Републичке комисије за заштиту права Републике Србије (период: 16-17. октобар 2014. године);
  • Као наставак сарадње инициране октобарском регионалном стручном конференцијом и потписаним Меморандумом, у Београду је (уз додатну подршку Мисије ОЕБС-а у Србији) одржана и друга регионална стручна конференција под називом „Заштита права у поступцима јавних набавки“, која је окупила представнике тела надлежних за заштиту права из Србије, Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Мађарске (период: 4-5. децембар 2014. године);
  • Ангажована су 2 стручњака из ЕУ ради подршке Републичкој комисији у припреми за измене и допуне Закона о јавним набавкама,  предвиђене стратешким документима за другу половину 2015. године; ови стручњаци су у оквиру својих активности израдили две анализе, које су, такође, представљене запосленима у Републичкој комисији у оквиру једнодневних радионица:

- анализа практичних аспеката подношења захтева за заштиту права и доношења одлука у поступку заштите права

-  анализа практичних аспеката примене домаћег законодавства у области јавних набавки у светлу директива Европске уније и утицај на сегмент заштите права у поступцима јавних набавки;

(период: новембар-децембар 2014 године)

  • Представници Републичке комисије су (уз додатну подршку француске агенције за међународну сарадњу - АДЕТЕФ), посетили француске државне органе надлежне за заштиту права у јавним набавкама (период: 27-28. новембар 2014. године);
Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење