ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Компонента 4

У оквиру пројектног резултата који се односи на одржавање редовне комуникације Републичке комисије са представницима медија и остваривању сарадње у циљу унапређења извештавања о поступцима јавних набавки спроведене су следеће активности:

  • Потписан је уговор са агенцијом за односе са јавношћу у циљу обезбеђивања подршке Републичкој комисији у циљу ефективније медијске присутности у јавности – одржавање конференција, „округлих“ столова, новинских интервјуа  (период: мај 2014- новембар 2015. године);
  • Ангажован је стручњак ради израде тзв. Стратегије комуникације Републичке комисије, као вид подршке Одељењу за аналитику, односе са јавношћу и сарадњу са другим органима и државним институцијама,  при чему је наведена организациона јединица Републичке комисије опремљена и са рачунарском опремом, укључујући (због природе активности овог Одељења) и бежичну/вај-фај интернет-конекцију; (период: август-септембар 2014. године);
  • Одржана је дводневна обука за запослене посвећена вештинама комуникације и управљању стресом; (период: 29-30. новембар 2014. године);
  • Одржана је стручна радионица за новинаре уз учешће представника Републичке комисије и Управе за јавне набавке, са циљем да се новинарима представи делокруг рада ових институција и актуелне информације из области јавних набавки у Србији; (период: 22-23. децембар 2014. године);
  • Усавршен је механизам/систем за претраживање одлука на интернет страници Републичке комисије, увођењем нових критеријума за претрагу како би одлуке овог органа биле доступне на што ефикаснији начин што већем кругу корисника; (период: децембар 2014);
Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење