ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

07. 09. 2016

"Okrugli sto o neregularnostima u oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki" i "Radionica sa Udruženjem profesionalaca u javnim nabavkama"

U okviru "Twinning Light" projekta Evropske unije, "Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Srbiji", u Beogradu 7. septembra 2016. godine, održan je regionalni okrugli sto posvećen najčešćim neregularnostima u oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki. Okruglom stolu su prisustvovali visoki predstavnici tela nadležnih za žalbe/zaštitu prava u postupcima javnih nabavki iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, BiH, BJRM i Srbije. Takođe, skupu su prisustvovali i visoki predstavnici drugih domaćih institucija relevantnih za oblast javnih nabavki (Državna revizorska institucija, Uprava za javne nabavke, Agencija za borbu protiv korupcije itd.). Zaključak konferencije bio je da su regionalna saradnja i razmena iskustava neophodni za jačanje sistema zaštite prava u postupcima javnih nabavki, njegov razvoj i unapređenje.

Kao nastavak prethodnog događaja, 8. septembra održana je zajednička radionica predstavnika tela nadležnih za žalbe/zaštitu prava u postupcima javnih nabavki iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, BiH, BJRM i Srbije sa predstavnicima Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama. Tom prilikom, predstavnicima Udruženja su  predstavljeni najvažniji rezultati pomenutog „Twinning Light“ projekta (analize, preporuke, brošure itd.). Takođe, na navedenoj radionici su i razmenjena iskustva iz prakse obzirom da su problemi i izazovi u oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki u zemljama regiona veoma slični. O efikasnosti sistema zaštite prava u postupcima javnih nabavki sa stanovišta naručilaca govorio je Stevan Radunović, predsednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje