ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

19. 04. 2017

Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava, konkurencije i antikorupcije

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške UNDP-a, kao i tehničke podrške TAIEX-a, 19.,20. i 21.04. 2017. godine, posetili Državnu revizijsku komisiji, nadležnu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji, Javnu agenciju za zaštitu konkurencije i Komisiju za borbu protiv korupcije.

Na sastanku u Državnoj revizijskoj komisiji razmatrana su pravna pitanja od značaja za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji i Republici Sloveniji. Naglasak u razgovorima bio je na uporednoj praksi u vezi donošenja odluka u oblasti zaštite prava, usklađivanju sa direktivama EU u oblasti javnih nabavki, novim propisima u ovoj oblasti, kao i ulozi Evropskog suda pravde u kreiranju prava Evropske unije u oblasti javnih nabavki.

Na sastanku u Javnoj agenciji za zaštitu konkurencije razmatrana su pitanja od zajedničkog interesa za oblasti zaštite konkurencije i javnih nabavki, a pre svega segment koji se odnosi na nameštanje ponuda u postupku javne nabavke (tzv."bid-rigging), kao i pitanja načina produbljivanja postojeće saradnje tela nadležnih za zaštitu prava i tela nadležnih za zaštitu konkurencije, kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

Na sastanku u Komisiji za borbu protiv korupcije bilo je reči o antikorupcijskoj politici u oblasti javnih nabavki, zatim o pitanjima koja se odnose na konflikt interesa u oblasti javnih nabavki, kao i o slovenačkim i evropskim praksama u segmentu otkrivanja koruptivnih aktivnosti u postupcima javnih nabavki. Poseban akcenat kolege iz Slovenije stavile su na pitanje postojanja konflikta interesa prilikom nabavke medicinskih proizvoda.

 

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje