ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Načelni pravni stavovi

3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine - 16. stav (član 86. stav 9. ZJN/2012)

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje:

Članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domaćeg porekla, naručilac će, pre rangiranja ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz.

Članom 2. stav 1. Pravilnika o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS", broj 30/13; u daljem tekstu Pravilnik) propisano je da se dokaz o domaćem poreklu dobara koja se nude u postupku javne nabavke, dostavlja uz ponudu ponuđača, dok je stavom 2. propisano da dokaz iz stava 1. tog člana izdaje Privredna komora Srbije na pismeni zahtev podnosioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem.

Iz navedene odredbe ZJN proizilazi da će naručilac kada ponuđač u ponudi dostavi dokaz da nudi dobro domaćeg porekla, pre rangiranja ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da o tome dostave dokaz, predviđen članom 2. Pravilnika. Međutim, u slučaju kada više ponuđača nudi identično dobro istog proizvođača, što se iz sadržine njihovih ponuda može nesumnjivo utvrditi, a samo jedan od njih u ponudi dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, stav Republičke komisije je da će se u takvim situacijama smatrati da su i ostali ponuđači, koji su u konkretnoj javnoj nabavci ponudili identično dobro tog proizvođača, ponudili dobra domaćeg porekla.

Dakle, Republička komisija ističe da u navedenom slučaju naručilac nije dužan da postupa u skladu sa članom 86. stav 9. ZJN i da pozove ponuđače koji su ponudili identična dobra istog proizvođača da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz o tome, ukoliko iz sadržine njihovih ponuda jasno i nedvosmisleno može da utvrdi da je reč o istom proizvodu za koji je neko od ponuđača u postupku u okviru svoje ponude dostavio predmetno uverenje o domaćem poreklu.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje