ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

O nama

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) je samostalan i nezavisan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Obrazovana je 2002. godine na osnovu tada važećeg Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 39/02, 43/03 - dr. zakon, 55/04, 101/05 - dr. zakon /02, 43/03 - dr. zakon, 55/04, 101/05 - dr. zakon).

Vremenom se menjao delokrug poslova, organizacija i način rada, sastav i način izbora članova i predsednika Republičke komisije, imajući u vidu da su od njenog obrazovanja do danas doneta dva zakona koja su uređivala uslove, način i postupke javnih nabavki i druga pitanja iz ove oblasti, od kojih je drugi po redu Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 116/2008) donet 2008. godine i prestao je da važi 01.04.2013. godine danom početka primene važećeg Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, 15/2015 i 68/2015) koji je stupio na snagu 06.01.2013. godine.

Nakon stupanja na snagu izmena i dopuna važećeg Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 68/2015) dana 12.08.2015. godine, odredbama izmenjenog Zakona je predviđeno da Republičku komisiju čine predsednik i osam članova koje bira i razrešava Narodna skupština Republike Srbije na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za finansije, a nakon sprovedenog javnog konkursa, a mandat im traje pet godina.

U vreme važenja osnovne verzije teksta Zakona o javnim nabavkama objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 124/2012, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodna skupština Republike Srbije je dana 26. marta 2013. godine usvojila Predlog odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 29 od 29. marta 2013. godine, na osnovu koje je za predsednika izabran Saša Varinac, a za članove Hana Hukić, Vesna Stanković, Vesna Gojković Milin, Željko Grošeta, Branislav Cvetković i Ristivoje Đokić.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje