Zaštita prava

Uputstvo za pretraživanje odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uputstvo za pretraživanje odluka na internet stranici
Republičke komisije
za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Na ovoj stranici internet prezentacije Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) objavljuje odluke koje je donela počev od 12.10.2010. godine kada je postala samostalan i nezavisan organ Republike Srbije.

          Opšte napomene za pretragu odluka:
1. Ukoliko postoji potreba da se, prilikom pretraživanja odluka Republičke komisije pomoću filtara koji sadrže padajući meni, poništi izbor opcije koja je prethodno izabrana, to možete uraditi tako što ćete izabrati prvu opciju iz menija koja je označena sa tri crtice: - - - .
2. Filteri za pretragu odluka kod kojih je potrebno ukucati tekst nisu osetljivi na velika i mala slova, što znači da nije potrebno voditi računa da li se tekst kuca velikim ili malim slovima, u oba slučaja rezultat pretrage će biti isti.
3. Sve izabrane opcije u okviru ponuđenih filtera se mogu izbrisati klikom na dugme „Obriši“.

          Posebne napomene za pretragu odluka:
          Na vrhu stranice nalaze se filteri pomoću kojih se može vršiti pretraga odluka Republičke komisije.

01 Filteri l

          Filter „Vrsta odluke“ omogućava razvrstavanje odluka prema tome da li se radi o Rešenju ili o Zaključku Republičke komisije, na taj način što se u padajućem meniju izabere odgovarajuća opcija, a zatim klikne na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi.

02 Vrsta odluke

          Filter „Broj odluke“ omogućava pretraživanje odluka po broju pod kojim je zavedena u elektronskoj bazi podataka o predmetima Republičke komisije, a koji je naveden u zaglavlju odluke. Pretraga se može vršiti tako što se upiše ceo broj odluke (na primer: 4-00-1409/2014), a zatim klikne na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi, što znači da će se kao rezultat prikazati samo jedna odluka Republičke komisije koja je zavedena pod tim brojem. Ukoliko se upiše samo prvi deo broja odluke (na primer 4-00-1409) kao rezultat prikazaće se i odluke iz ranijih godina (na primer 4-00-1409/2012, 4-00-1409/2010 i slično).

03 Broj odluke

          Filter „Datum odluke“ omogućava pretraživanje odluka prema datumu kada je ista doneta na sednici Republičke komisije, a koji je naveden u zaglavlju odluke. Pretraga se vrši tako što se u polja filtra upiše određeni vremenski interval, odnosno datum početka i datum kraja željenog intervala i to u formatu dd.mm.gggg, što znači da se prvo kuca broj dana, zatim broj meseca i na kraju broj godine. Zatim se klikne na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi. Ukoliko želite da kao rezultat dobijete spisak odluka koje su donete u toku jednog dana potrebno je da u oba polja filtra ukucate isti tj. željeni datum.

04 Datum

          Filter „Naručilac“ omogućava pretragu odluka Republičke komisije po nazivu naručioca. U polje filtera možete ukucati pun naziv naručioca ili samo deo naziva naručioca, a zatim kliknite na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi. Ukoliko ukucate samo deo naziva naručioca kao rezultat prikazaće se sve odluke kod kojih naručilac u svom nazivu sadrži navedeni deo naziva. Na primer, ako ukucate: „specijalna bolnica“ kao rezultat na ekranu će se prikazati odluke kod kojih je naručilac Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" ili Specijalna bolnica "Sveti Sava" Beograd ili Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača itd. Ako je naziv naručioca u latiničnom pismu i prilikom pretrage potrebno je kucati u latiničnom pismu i obrnuto, ako je naziv naručioca u ćiriličnom pismu pretragu je potrebno vršiti u ćiriličnom pismu.
          Preporuka je da se pretraga vrši po delu naziva naručioca zbog različitog navođenja naziva naručioca na dokumentima koja stižu u Republičku komisiju kao i zbog mogućih slovnih grešaka.

05 Narucilac

          Filter „Podnosilac zahteva“ omogućava pretragu odluka po nazivu podnosioca zahteva. Pretraga pomoću ovog filtera vrši se na isti način kao i pomoću filtera „Naručilac“.

06 Podnosilac

          Filter „Opis predmeta“ omogućava pretraživanje odluka po predmetu javne nabavke na taj način što se u polje filtra ukuca deo opisa predmeta, a zatim klikne na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi. Opis predmeta javne nabavke se u elektronsku bazu podataka o predmetima unosi u ćiriličnom pismu, te je stoga i pretragu potrebno vršiti u ćiriličnom pismu. Uzimajući u obzir da je opis predmeta javne nabavke proizvoljan i da se tom prilikom koriste različiti padeži, preporuka je da se pretraga vrši na taj način što se u polje filtera ukuca samo koren reči (na primer ako je potrebno da se kao rezultat na ekranu prikažu odluke kod kojih je predmet nabavka kancelarijskog materijala, najbolje je ukucati „kancelarijsk“ jer će se u tom slučaju na ekranu prikazati i odluka čiji je opis predmeta „Kancelarijski materijal“ kao i odluka čiji je opis predmeta „Nabavka kancelarijskog materijala“ kao i sve ostale odluke čiji opis predmeta sadrži deo reči „kancelarijsk“.) Kada se pretraga vrši na taj način što se ukucava samo koren reči moguće je ukucati samo jednu reč da bi se dobio rezultat pretrage.

07 Opis

          Filter „Faza postupka“ omogućava razvrstavanje odluka prema tome da li je odluka doneta u fazi pre (kada su osporeni: vrsta postupka, poziv za podnošenje ponuda ili konkursna dokumentacija) ili posle odluke naručioca (kada su osporeni: odluka o dodeli ugovora, odluka o obustavi ili odluka o priznavanju kvalifikacije, kao i radnje koje prethode donošenju tih odluka, a naručilac ih sprovodi posle proteka roka za podnošenje ponuda, kao što je otvaranje ponuda), na taj način što se u padajućem meniju izabere odgovarajuća opcija, a zatim klikne na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi.

08 Faza

          Pretraga odluka Republičke komisije može se vršiti i po pravnom osnovu pomoću grupe filtara: „Pravni osnov“, „Član“, „Stav“, „Tačka“ i „Praksa“. Filteri „Pravni osnov“, „Član“, „Stav“, i „Tačka“ uvedeni su u elektronsku bazu podataka o predmetima Republičke komisije dana 01.08.2014. godine, tako da se pomoću njih mogu pretraživati samo odluke donete nakon tog datuma. Filter „Praksa“ uveden je u elektronsku bazu podataka o predmetima Republičke komisije dana 01.12.2014. godine, tako da se pomoću njega mogu pretraživati samo odluke donete nakon navedenog datuma. Ovih pet filtera su međusobno povezani, tako da se pretraga pomoću njih može vršiti na sledeći način:

- najpre se pomoću filtera „Pravni osnov“ izabere Zakon ili podzakonski akt (pravilnik, odluka ili uredba) po kojem je odluka doneta na taj način što se izabere odgovarajuća opcija iz padajućeg menija (na primer: ZJN/2012). Opcije u padajućem meniju ovog filtera ne sadrže sve Zakone i podzakonska akta koji mogu biti u primeni u postupku javne nabavke, već samo one koji su sadržani u već objavljenim odlukama Republičke komisije. Nakon toga možete kliknuti na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi i kao rezultat na ekranu će se prikazati sve odluke donete po ZJN/2012.

09 Pravni osnov

- ukoliko želite da suzite pretragu potrebno je da pored izabranog zakona izaberete i određeni član tog zakona, odnosno da u polje filtera „Član“ ukucate broj određenog člana (na primer 76). Rezultat pretrage biće sve odluke donete na osnovu člana 76 iz ZJN/2012.

10 Clan


- da biste dalje suzili pretragu pored zakona i člana potrebno je ukucati i broj stava u polje filtera „Stav“ (na primer 2), a još više pretragu možete suziti ako pored svega napred navedenog ukucate i broj tačke u polje filtera „Tačka“.

11 Stav

          Filter „Praksa“ uveden je u elektronsku bazu podataka o predmetima Republičke komisije dana 01.12.2014. godine, tako da se pomoću njega mogu pretraživati samo odluke donete nakon navedenog datuma. Ovaj filter sadrži padajući meni u kojem opcija koja će se prikazati zavisi od toga koji je od prethodnih filtera („Pravni osnov“, „Član“, „Stav“, i „Tačka“) primenjen, kao i od sadržaja koji ste ukucali u njih. Filter „Praksa“ sadrži kratak opis nekih karakterističnih pravnih situacija u  okviru pojedinih odredbi kod kojih je moguće pojavljivanje više takvih različitih situacija, zbog čega pretraga preko „Člana“, „“Stava“ i „Tačke“ još uvek nije dovoljno precizna.Filteri „Pravni osnov“, „Član“ i „Stav“ se moraju obavezno primeniti da bi se u padajućem meniju filtera „Praksa“ prikazao sadržaj, odnosno određen broj opcija. Na primer, ako ste u polje filtra „Pravni osnov“ ukucali ZJN/2012, u polje filtra „Član“ 106, a u polje filtra „Stav“ 1 u padajućem meniju filtera „Praksa“ prikazaće se sledeće opcije:
          1) bankarska garancija kao traženo sredstvo obezbeđenja
          2) menica kao traženo sredstvo obezbeđenja
          3) naručilac u iznos sredstva obezbeđenja uračunava vrednost ponude sa PDV-om
          4) rok važenja sredstva obezbeđenja kraći od traženog
          5) sredstvo obezbeđenja ne pokriva traženi iznos u odnosu na vrednost ponude
          6) ponuđač nije potpisao sve sastavne delove ponude (npr. obrazac ponude, model ugovora itd.)
          7) relevantni podaci različito navedeni u pojedinim delovima ponude
          8) traženi podatak naveden u nekom drugom delu ponude (npr. obrazac ponude, model ugovora itd.).

12 Praksa

          Međutim, ako pored prethodno navedena tri filtera primenite i filter „Tačka“ odnosno u njegovo polje ukucate recimo 3, u padajućem meniju filtera „Praksa“ suziće se izbor opcija tako da će se prikazati sledeće opcije koje se specifično vezuju baš za tu tačku odredbe:
          1) bankarska garancija kao traženo sredstvo obezbeđenja
          2) menica kao traženo sredstvo obezbeđenja
          3) naručilac u iznos sredstva obezbeđenja uračunava vrednost ponude sa PDV-om
          4) rok važenja sredstva obezbeđenja kraći od traženog
          5) sredstvo obezbeđenja ne pokriva traženi iznos u odnosu na vrednost ponude.

          Ukoliko u neki od obaveznih filtera ne ukucate ništa, padajući meni filtera „Praksa“ ostaće prazan. Takođe, da bi se u padajućem meniju filtera „Praksa“ prikazale opcije potrebno je voditi računa da se obavezni filtri primenjuju po sledećem redosledu: najpre filter „Pravni osnov“, zatim filter „Član“ i na kraju filter „Stav“. Nakon što izaberete željenu opciju iz padajućeg menija kliknite na dugme „Primeni filter“ ili na dugme „Enter“ na tastaturi i na ekranu će se prikazati sve odluke Republičke komisije donete na osnovu izabranog zakona, stava, člana, tačke i prakse.
          U slučaju da ne primenite nijedan od filtera „Pravni osnov“, „Član“, „Stav“, i „Tačka“ u padajućem meniju filtera „Praksa“ neće se prikazati nijedna opcija.
          Filteri „Pravni osnov“, „Član“, „Stav“, i „Tačka“ mogu se primenjivati i nezavisno jedan od drugog. Na primer, ako primenite samo filter „Član“ a ne izaberete pravni osnov, stav i tačku, kao rezultat na ekranu će se prikazati sve odluke koje su donete na osnovu izabranog člana bez obzira da li taj član pripada ZJN/2012, ZJN/2008 ili nekom od podzakonskih akata.

13 Praksa2

          Filter „Ključne reči“ omogućuje da se pretraga odluka Republičke komisije vrši prema ključnim rečima koje su sadržane u tekstu odluke. Pretragu je najbolje vršiti tako što ćete u polje filtera ukucati koren jedne ili više reči (na primer: konkursn dokumentac). Na taj način kao rezultat na ekranu će se prikazati sve odluke koje sadrže reči konkursna dokumentacija, konkursnoj dokumentaciji, konkursnu dokumentaciju i slično. Kao rezultat prikazaće se odluke koje sadrže obe navedene reči, ali i odluke koje sadrže samo jednu od navedenih reči.
          Ukoliko želite da kao rezultat pretrage dobijete samo odluke koje sadrže tačno određen tekst (na primer: usvaja se zahtev za zaštitu prava) potrebno je željeni tekst ukucati u polje filtera pod znacima navoda („usvaja se zahtev za zaštitu prava“).
          Pretragu pomoću filtera „Ključne reči“ potrebno je vršiti u ćiriličnom pismu.

14 Kljucne
(dd.mm.yyyy)

Vrsta odluke Broj odluke Datum odluke Naručilac Podnosilac zahteva Dokument za preuzimanje
Rešenje 4-00-414/2017 30. 06. 2017 Zdravstveni centar Užice Makler Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-514/2017 30. 06. 2017 Panonske TE To Novi Sad RO & Ro system Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-541/2017 30. 06. 2017 VPD Srednji Banat Gama gas-oil Klek

Preuzmi

Rešenje 4-00-751/2017 30. 06. 2017 Grad Smederevo Ekosan I Sani Eco vita Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-703/2017 30. 06. 2017 Ministarstvo odbrane - Sektor za materijalne resurse Gepard Novi Sad

Preuzmi

Rešenje 4-00-636/2017 29. 06. 2017 Dom Zdravlja Vladičin Han Alpha imaging d.o.o. Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-600/2017 28. 06. 2017 Kontrola letenja Srbije i Crne Gora SMATSA Beograd BT-Pegrotour Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-290/2017 28. 06. 2017 Opšta bolnica Vrbas Paroco Medical Equipment Novi Sad

Preuzmi

Rešenje 4-00-686/2017 28. 06. 2017 Klinički centar Niš Nipro Medical Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-684/2017 28. 06. 2017 Opštinska uprava Arilje Klik-Komerc Arilje

Preuzmi

Rešenje 4-00-678/2017 28. 06. 2017 JKP Komrad Vranje Prodres Kruševac

Preuzmi

Rešenje 4-00-743/2017 28. 06. 2017 Opština Krupanj Banbus Obrenovac

Preuzmi

Zaključak 4-00-786/2017 23. 06. 2017 JP Sportski centar Novi Beograd Gro statik doo Novi Sad

Preuzmi

Zaključak 4-00-118/2017 23. 06. 2017 JP Sportski centar Novi Beograd Flash Beograd

Preuzmi

Zaključak 4-00-138/2017 23. 06. 2017 Elektroprivreda Srbije Tent Obrenovac Magnat Umka

Preuzmi

Zaključak 4-00-484/2017 23. 06. 2017 Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd Tempo Soft I Soprex I Cloud Solutions I Selm

Preuzmi

Zaključak 4-00-515/2017 23. 06. 2017 Grad Novi Sad služba za zajedničke poslove MMC - Mikros Mobile Centar Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-617/2017 23. 06. 2017 Zavod za sport i medicinu sporta Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd

Preuzmi

Zaključak 4-00-1614/2016 23. 06. 2017 Klinički centar Srbije Beograd Arena Meding Beograd

Preuzmi

Rešenje 4-00-264/2017 23. 06. 2017 JP Elektroprivreda Srbije Vujmilović company Novi Sad

Preuzmi