ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Statistika

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za decembar 2015

Извештај за децембaр 2015.docx [ docx 1.130,8KB ]

Извештај за децембар 2015.pdf [ pdf 482,8KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec novembar 2015

Извештај за новембар 2015.docx [ docx 1.280,4KB ]

Извештај за новембар 2015.pdf [ pdf 564,4KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec oktobar 2015

Izveštaj za oktobar 2015.docx [ docx 1.747,3KB ]

Izveštaj za oktobar 2015.pdf [ pdf 549,3KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec septembar 2015

Izveštaj za septembar 2015.docx [ docx 1.492,9KB ]

Izveštaj za septembar 2015.pdf [ pdf 500,1KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec avgust 2015

Извештај за август 2015.docx [ docx 1.132,6KB ]

Извештај за август 2015.pdf [ pdf 522,0KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec jul 2015

Izveštaj za jul 2015.docx [ docx 923,5KB ]

Izveštaj za jul 2015.pdf [ pdf 432,0KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec jun 2015

Извештај за јун 2015.docx [ docx 1.724,6KB ]

Извештај за јун 2015.pdf [ pdf 644,3KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec maj 2015

Izveštaj za maj 2015.docx [ docx 1.475,9KB ]

Izveštaj za maj 2015.pdf [ pdf 548,8KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec april 2015

Извештај за април 2015.docx [ docx 1.178,6KB ]

Извештај за април 2015.pdf [ pdf 479,4KB ]

Statistika o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za mesec mart 2015

Извештај за март 2015.docx [ docx 1.126,9KB ]

Извештај за март 2015.pdf [ pdf 539,3KB ]

sledeća

1 - 10 / 34

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje