ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Žalba na zaključak naručioca

O žalbi na zaključak naručioca odlučuje Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija). Zaključak donosi naručilac kada u postupku prethodne provere utvrdi da nisu ispunjeni potrebne procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o osnovanosti zahteva za zaštitu prava. Procesne pretpostavke se odnose na blagovremenost zahteva za zaštitu prava, zatim na aktivnu legitimaciju lica koje podnosi zahtev za zaštitu prava i na obaveznu sadržinu zahteva za zaštitu prava.

Naručilac odlučuje o zahtevu za zaštitu prava u formi zaključka u sledećim slučajevima:

Zaključak kojim odbacuje zahtev za zaštitu prava kao kao neblagovremen, naručilac donosi kada utvrdi da je zahtev za zaštitu prava podnet po isteku zakonskog roka.

Zaključak kojim odbacuje zahtev za zaštitu prava zbog nedostatka aktivne legitimacije, naručilac donosi kada utvrdi da je zahtev za zaštitu prava podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju.

Zaključak kojim odbacuje zahtev za zaštitu prava kao nepotpun, naručilac donosi kada utvrdi da zahtev za zaštitu prava ne sadrži obavezne elemente iz člana 151. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Protiv svakog od navedenih zaključaka može se podneti žalba Republičkoj komisiji i to u roku od tri dana od dana prijema zaključka, dok se kopija žalbe uvek istovremeno dostavlja naručiocu.

U slučaju da je podneta žalba naručilac je dužan da u roku od tri dana dostavi Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi.

Republička komisija, ako utvrdi da je žalba podneta blagovremeno i od strane ovlašćenog lica, rešenjem potvrđuje ili poništava zaključak naručioca.

Republička komisija je dužna da obrazloži svoju odluku i može da naručiocu naloži preduzimanje određenih radnji u roku od najduže 25 dana u svrhu pravilnog i zakonitog okončanja konkretnog postupka javne nabavke.

O žalbi protiv zaključka naručioca Republička komisija je dužna da odluči u roku od osam dana od dana prijema žalbe, odnosno prijema dokumentacije iz postupka javne nabavke koju naručilac dostavlja radi odlučivanja o žalbi.

Pre donošenja odluke o žalbi protiv zaključka Republička komisija može da traži dodatnu dokumentaciju, podatke, objašnjenja i mišljenja od naručioca, podnosioca zahteva ili drugih učesnika u postupku, Uprave za javne nabavke i drugih lica i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke, kao i da prikupi druge podatke za donošenje odluke.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje